Příspěvky

Členské příspěvky činí podle platného rozhodnutí výboru RC Plzeň na rok 2019:

za děti a mládež – kategorie U6 až U16 2.000,- Kč
za dospělé hráče – kategorie U18 a muži 3.000,- Kč

Příspěvky se hradí na účet klubu vedený u Fio č. 2700115588/2010 . Jako VS uveďte datum
narození bez teček a do poznámky uveďte jméno člena a příjmení člena.
Platit příspěvek je možné buď jednorázově do 31. 3., a nebo ve dvou pololetních splátkách (první
polovina do 31.3., druhá do 30.9.). Nový člen platí 200 Kč (U6 - U16), nebo 300 Kč (muži) za
každý měsíc od podání přihlášky do konce každého pololetí. Každé další pololetí už se hradí
příspěvek klasicky v plné výši.

Sourozenecké slevy:
Pokud jsou členy klubu sourozenci, každý mladší z nich získává na členské
příspěvky v příslušném kalendářním roce slevu 1 000 Kč a to naposledy v roce, ve kterém starší
sourozenec dovrší 18 let. Podmínkou uplatnění této slevy je, že žádný ze sourozenců nemá k
poslednímu dni předchozího roku nedoplatky na příspěvcích.

Mimořádné okolnosti:
Výkonný výbor může rozhodnout o snížení nebo prominutí členských
příspěvků i v jiných mimořádných případech.

Hostování: 
V případě, že je hráč uvolněn na hostování, platí i po celou dobu hostování členské
příspěvky v plné výši podle kategorie, do které je zařazen.